GEOLOGIJA

geologijaNa području Grabovače i šireg područja najstarije naslage su iz razdoblja krede. Razdoblje krede traje od 144 – 66 milijuna godina a zastupljeno je naslagama koje čine vapnenci i vapnenačke breče (alb). Zauzimaju područje od Starog grada Perušića (turske kule) te dio sjeverno od arheološkog lokaliteta.
 
Mlađe paleogenske naslage (vapnenačke breče, konglomerati i vapnenci) zauzimaju manji dio (područje sjeverozapadno od „turske kule“). Ove stijene su sive, sivosmeđe ili crvenkaste boje. Postanak ovih naslaga vezan je uz jaku eroziju reljefa, kratak transport materijala i njegovu brzu sedimentaciju.
 
Najmlađe kvartarne naslage izložene su u nižim dijelovima terena na Perušićkom polju. Radi se o pretežno kiselim oligotrofnim smeđim tlima koja su mjestimično pokrivena tankim slojem humusa. Zemlja crvenica javlja se samo mjestimično jugoistočno od Perušića. Smatra se da su ove pojave sekundarne i da su ove naslage nastale pretaloživanjem primarnih naslaga s Velebita djelovanjem vode u gornjem pleistocenu.