CAVE SAMOGRAD TOURS ARE AS SCHEDULED (reservation needed only for groups 10+):

FEBRUARY (Friday, Saturday, Sunday) - 11:00, 13:00
Souvenir shop / info desk - working hours: 10:00 - 14:00

MARCH (Friday, Saturday, Sunday) - 11:00, 13:00
Souvenir shop / info desk - working hours: 10:00 - 14:00 

APRIL(every day and holiday) 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Souvenir shop / info desk - working hours: 9:00 - 17:00

MAY (svaki dan, blagdan i praznik) – 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Souvenir shop / info desk - working hours: 9:00 – 17:00

Reservations for the groups: 053 679 233 (7-15) ili 099 212 7587

JUNE 1st - SEPTEMBER 15th (every day and holiday) - 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Souvenir shop / info desk - working hours: 10:00 - 18:00

16. RUJAN – 31. LISTOPAD (every day) - 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30
Souvenir shop / info desk - working hours: 9:00 - 17:00

NOVEMBER (Friday, Saturday, Sunday) - 10:00, 12:00, 14:00
Souvenir shop / info desk - working hours: 9:00 - 16:00

DECEMBER, JANUARY – park is closed for the individual visitorsCave Samograd is open only for group visits (more than 10 persons) with reservation in advance , minimum 2 days before (if the weather conditions allow)!

PRICE LIST

VISITING CAVE SAMOGRAD IS ONLY POSSIBLE WITH A GUIDE!

CAVE SAMOGRAD IS THE ONLY CAVE OPEN FOR TOURISTS! IT'S STRICTLY FORBIDDEN TO ENTER OTHER CAVES IN THE PROTECTED LANDSCAPE.

PETS ARE NOT ALLOWED TO ENTER THE CAVE!

VISIT CAVE SAMOGRAD

A magnificent game of nature carved the magical sculptures deep underground, lasting for millions of years. Of all the caves in the Cave park, Samograd is the most famous and attractive. The ticket for the park (price list) includes the guide which takes you to the Samograd cave and provides information and stories about the cave and the area. Cave visit lasts approximately 60 min.

Cave Samograd is the only touristic cave in the park and entrance in the cave is allowed only with guide. Cave is 750m away from the parking lot and souvenir shop.
Lenght: 345m
Number of stairs: 474
Temperature: 8°C

Of all the caves in the Cave Park , cave Samograd is certainly the most attractive and the most famous cave.

The temperature inside the cave is around 8°C is around 8°C, so make sure to bring a jacket or warm sweatshirt and wear appropriate footwear.

* Residents with residence in the Municipality of Perušić have the opportunity to visit the Samograd cave free of charge in two annual periods, which will be published in advance on the website and social media of the Cave park Grabovača.
The minimum number for the group is 10 persons, by appointment at least 3 days in advance.
Scheduled dates are fixed, but there is a possibility to postpone departures (15 min), depending on the announced groups or the size of the group.
KARTA PARKA

ZABRANJENE RADNJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA (ČL. 139.; NN 15/18):

– VOZITI I/ILI PARKIRATI VOZILA I BICIKLE IZVAN POVRŠINA NAMIJENJENIH ZA VOŽNJU ILI PARKIRANJE;

– OŠTETITI I/ILI UNIŠTITI ZNAK I/ILI INFORMATIVNU PLOČU I/ILI DIDAKTIČKU OPREMU;

– LOŽITI VATRU IZVAN NASELJA I/ILI MJESTA KOJA SU POSEBNO OZNAČENA I ODREĐENA ZA TU NAMJENU;

– KAMPIRATI, ODNOSNO LOGOROVATI IZVAN ZA TO PREDVIĐENIH I OZNAČENIH MJESTA;

– POSJETITI BEZ ULAZNICE ILI VINJETE KAD JE ULAZNICA ILI VINJETA OBAVEZNA

– ODLOŽITI OTPAD IZVAN PREDVIĐENOG I OZNAČENOG MJESTA;

– POSTAVLJATI NOVE PENJAČKE SMJEROVE BEZ ODOBRENJA JAVNE USTANOVE;

– DRŽATI STOKU NA SLOBODNOJ ISPAŠI IZVAN SEZONE ISPAŠE;

– KRETATI SE IZVAN OZNAČENIH PJEŠAČKIH STAZA I IZVAN PODRUČJA PREDVIĐENOG ZA POSJEĆIVANJE, OSIM PRI PROVEDBI ISTRAŽIVANJA ZA KOJE JE ISHOĐENO DOPUŠTENJE;

ZABRANE IZ PODSTAVKE 1. OVOG ČLANKA NE ODNOSE SE NA OVLAŠTENE OSOBE U OBAVLJANJU SLUŽBENIH DUŽNOSTI I ZAPOSLENIKE PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DOPUŠTENU DJELATNOST U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU, KAO NI NA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE U SLUČAJU OPASNOSTI ILI AKCIDENTA OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I IMOVINE.

(ČLANAK 104.) ZABRANJENO JE OŠTEĆIVATI, UNIŠTAVATI I ODNOSITI SIGE, ŽIVI SVIJET SPELEOLOŠKIH OBJEKATA, FOSILNE, ARHEOLOŠKE I DRUGE NALAZE, ODLAGATI OTPAD ILI ISPUŠTATI OTPADNE TVARI U SPELEOLOŠKE OBJEKTE, KAO I PROVODITI DRUGE ZAHVATE I AKTIVNOSTI KOJIMA SE MIJENJAJU STANIŠNI UVJETI U OBJEKTU.

ZAHVATI I ISTRAŽIVANJE:

ZA ZAHVATE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA KOJE JE SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I POSEBNIM PROPISIMA IZ PODRUČJA GRADNJE POTREBNO ISHODITI AKT ZA GRAĐENJE, OSIM ZA ZAHVATE ZA KOJE SE PROVODI POSTUPAK GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA EKOLOŠKU MREŽU I POSTUPAK PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ (ČLANAK 23.), UVJETE ZAŠTITE PRIRODE UTVRĐUJE I POTVRDU IZDAJE UPRAVNO TIJELO ZA ZAHVATE KOJI SE IZVODE NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (ČLANAK 143. NN 15/18, 127/19). PRAVNA I FIZIČKA OSOBA KOJA NAMJERAVA PROVODITI ZAHVAT NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU (ČLANAK 144. NN 15/18) ILI ZNANSTVENA I/ILI STRUČNA ISTRAŽIVANJA SASTAVNICA PRIRODE U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU (ČLANAK 145. NN 15/18, 14/19) DUŽNA JE ISHODITI DOPUŠTENJE. DOPUŠTENJE IZ ČLANAKA 144. I 145. IZDAJE UPRAVNO TIJELO ZA ZAHVATE I ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (ČLANAK 145.a NN 15/18). 

(ČLANAK 105. NN 15/18) PRAVNA I FIZIČKA OSOBA KOJA NAMJERAVA PROVODITI ISTRAŽIVANJA ILI OBAVLJATI RADNJE U SPELEOLOŠKOM OBJEKTU ILI NJEGOVU NADZEMLJU, KAO I PROVODITI ZAHVATE ZA KOJE NIJE POTREBNO ISHODITI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE PREMA POSEBNOM PROPISU KOJIM SE UREĐUJE GRADNJA, DUŽNA JE ISHODITI DOPUŠTENJE NADLEŽNOG TIJELA. 

(ČLANAK 106. NN 15/18) UPRAVNO TIJELO IZDAJE DOPUŠTENJE IZ ČLANKA 105. ZA SPELEOLOŠKE OBJEKTE KOJI SE NALAZE NA PODRUČJU ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA (STAVAK 2.). DOPUŠTENJE SE IZDAJE NA ROK DO PET GODINA (STAVAK 4.). NADLEŽNO TIJELO IZDAJE DOPUŠTENJE AKO UTVRDI DA ZAHVAT, RADNJA ILI ISTRAŽIVANJE NEĆE NEPOVOLJNO UTJECATI NA TEMELJNA OBILJEŽJA I VRIJEDNOSTI SPELEOLOŠKOG OBJEKTA, STANIŠNE UVJETE I ŽIVI SVIJET U SPELEOLOŠKOM OBJEKTU (STAVAK 5.).