DOKUMENTI

doc-povecalo

STATUT 2020.

ODLUKA O OSNIVANJU

Pravilnici

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 

 Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Obrazac_- Zahtjev_za_pristup_informacijama 

Obrazac -_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije 

Obrazac -_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija

Službenik za informiranje

 Javna ustanova "Pećinski park Grabovača" javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Javne ustanove "Pećinski park Grabovača" na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)53 679 233
 2. putem faksa na broj: +385 (0)53 679 233
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:info.grabovaca@gmail.com  na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Javna ustanova "Pećinski park Grabovača", Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Javna ustanova "Pećinski park Grabovača", Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 Službenik za informiranje:

Jelena Milković

Javna ustanova "Pećinski park Grabovača", Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić

Tel.: +385 (0)53 679 233

Fax: +385 (0)53 679 233

E-mail službenika za informiranje: info.grabovaca@gmail.com

Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

 Naknada za pristup informacijama

Javna ustanova "Pećinski park Grabovača"ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

 Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 NAPOMENA:

 Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Javna ustanova "Pećinski park Grabovača" izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

 Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),

Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),

Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),

Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

 Propisi EU 

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o zamjeniku službenika za informiranje

Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 Godisnje_izvjesce - pravo na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 Godisnje_izvjesce o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI JAVNE USTANOVE PEĆINSKI PARK GRABOVAČA

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne  novine, br. 139/10) na snazi je od 01. siječnja 2011. godine i njime se određuju pravila kojima se ograničava državna potrošnja, jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti, a sve s ciljem osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, transparentnosti i srednjoročne i dugoročne održivosti javnih financija.
Ovim je Zakonom uvedena obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kao godišnje izjave kojom čelnik Javne ustanove Pećinski park Grabovača kao proračunskog korisnika općinskog proračuna potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.
Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Nar. nov., br. 78/11) propisan je izgled i sadržaj Izjave, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava.

Odluka-o-proceduri-naplate-prihoda-obracuna-i-naplate-dospjelih-a-nenaplacenih-potrazivanja-ju-pecinski-park-grabovaca

procedura-prijema-i-slanja-racuna

procedura-stvaranja-ugovornih-obveza

Skip to content