PRIRODNA BAŠTINA

U studenom 2019. godine šire područje Grabovače proglašeno je trajno zaštićenim u kategoriji ZNAČAJNI KRAJOBRAZ.

Značajni krajobraz RISOVAC-GRABOVAČA obuhvaća površinu od 5620,72ha.

12

Na području značajnog krajobraza evidentirana je velika georaznolikost te su na malom prostoru skupljene sve one značajke koje Liku čine posebnom hrvatskom regijom i posebnom regijom krša Dinarida (Buzjak, Bočić i Pahernih, 2013).

1

Posebno mjesto zauzimaju speleološki objekti čija istraživanja traju gotovo 180 godina. Isto tako posebnost ovog područje čine Velebitske breče koje su po litološkom sastavu , geološkom položaju i geografskom smještaju jedinstvena pojava u svijetu

2

Rubnim dijelovima parka protječe rijeka Lika druga po veličini ponornica u Europi po duljini toka (78km). Izvire podno Velebita nedaleko Medka, ponire u Kosinjskoj dolini. 

5

Devet stanišnih tipova nalazi se na popisu rijetkih i ugroženih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume prekrivaju oko 64% područja, dok se mozaici kultiviranih područja nalaze na više od 17% površine.

6

Prema postojećim podacima na ovom području zabilježeno je 118 biljnih vrsta od čega je 16 vrsta strogo zaštićeno dok se 6 vrsta smatra endemima hrvatske flore.

10

Zabilježeno je čak 19 vrsta špiljske faune. Špilja Samograd tipski je lokalitet za kornjaša Typhlotrechus bilimekii kiesenwetteri, koji je ujedno i endem Like.

7

Pronađeno je više od 20 vrsta sisavaca, a deset vrsta šišmiša je strogo zaštićeno.

9

Na ovom području se nalazi i 15 vrsta leptira od kojih je 8 strogo zaštićeno.

8

Ptice su najrasprostranjenija skupina i do danas je zabilježena 81 vrsta, od kojih su 24 strogo zaštićene. Jedina kritično ugrožena vrsta je suri orao, Aquila chrysaetos.

 

Skip to content