PRIRODNA BAŠTINA

072

 

Područje Grabovača karakterizirano je krajobraznim vrijednostima koje ga čine prepoznatljivim brdskim prostorom ovog dijela Like. Na relativno malom prostoru Pećinskog parka evidentirano je devet speleoloških objekata zaštićenih odredbama Zakona o zaštiti prirode. Osim toga, špilja Samograd, Medina i Amidžina špilja pojedinačno su zaštićene 1964. godine Zakonom o zaštiti prirode u kategoriji geomorfoloških spomenika prirode. Područjem parka dominiraju brda obrasla niskim šumama (panjačama), obične bukve i hrasta kitnjaka. Najviši vrhovi su Šutića vrh (787 mnv) i Grabovača (770 mnv).

 

Od evidentiranih staništa, četiri su tipa ugrožena i zaštićena na europskoj razini: travnjak uspravnog oviska i srednjeg trpuca, šuma hrasta kitnjaka i običnog graba, šuma i šikara crnog graba s jesenskom šašikom te šuma bukve s velikom mrtvom koprivom. U raznolikosti flore ističe se šesnaest biljnih vrsta koje su zaštićene Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05) odnosno Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 7/06). Tri vrste su ugrožene i zaštićene na nacionalnoj razini, a to su: Orchis purpurea Huds. (grimizni kaćun), Orchis tridentata Scop. (trozubi kaćun) i Orchis morio L. (mali kaćun). Prirodan površinski pokrov prema Karti staništa RH čine mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume (E.4.5.) i mozaici kultiviranih površina (I.2.1.).

 

Od životinja koje stvarno ili potencijalno obitavaju na širem području, Zakonom o zaštiti prirode (NN 70/05) zaštićeno je 39 vrsta. Treba istaknuti brojne zaštićene i ugrožene vrste šišmiša, te prisustvo dvije hrvatske velike zvijeri, vuka i mrkog medvjeda. Ornitološkim istraživanjima utvrđena je prisutnost šezdeset vrsta ptica, od kojih je pedeset i pet vrsta gnjezdarica. Treba istaknuti gnijezdeću koloniju bijele čiope (Tachymarptis melba), jednu od rijetkih gnijezdećih kolonija u nemediteranskoj Hrvatskoj.

Rubnim dijelovima parka protječe rijeka Lika – po duljini toka (78km), druga po veličini ponornica u Europi.

kanjon_like (Small)