I Izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu - OPĆI DIO